Zřizovací listina

 

Zřizovací  listina

Knihovna Okříšky

 

V souladu s ustanoveními § 9, § 35, odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 24 zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce Okříšky schválilo dne 17.12.2001 svým usnesením číslo XXI/02/01 tuto zřizovací listinu organizační složky obce.

 

Článek I

Základní ustanovení

1. Zřizovatel: Obec Okříšky, IČO 290050

    sídlo zřizovatele: Okříšky, Nádražní 115, PSČ 675 21, okres Třebíč

2. Název organizační složky: Knihovna Okříšky

   sídlo organizační složky: Okříšky, J.A.Komenského 87, okres Třebíč

3. Knihovna Okříšky nemá vlastní právní subjektivitu, používá IČO obce Okříšky 290 050.

 

Článek II

Vymezení účelu a předmětu činnosti

1. Knihovna Okříšky poskytuje knihovnické, kulturní, vzdělávací, informační služby a veřejný přístup k internetu občanům Okříšek a ostatních obcí.

2. Knihovna Okříšky může vykonávat podnikatelskou činnost v oblastech souvisejících s hlavním posláním.

 

Článek III

Řízení

1. Orgánem příslušným pro výkon funkce zřizovatele je rada obce Okříšky.

2. Zodpovědnou osobou za řádný chod a hospodaření je knihovník, který je zaměstnancem obce Okříšky.

3. Odborné a ekonomické řízení knihovny zajišťuje obecní úřad Okříšky.

 

Článek IV

Majetek

Knihovna Okříšky užívá a hospodaří s majetkem, který je ve vlastnictví obce Okříšky a je vymezen statutem a následnými dokumenty.

 

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Knihovna Okříšky se zřizuje na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.1.2002.

2. Podrobnosti organizace, řízení a hospodaření s majetkem jsou upraveny statutem Knihovny Okříšky.

3. Tato zřizovací listina se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.

 

V Okříškách dne 18.12.2001                                                            

 

Ing. Josef Kula, starosta