Knihovní řád

 

Knihovní řád Knihovny Okříšky

 
 

 
 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Knihovna poskytuje služby svým čtenářům a uživatelům absenčně nebo prezenčně půjčováním literatury a dalších materiálů, bibliograficko-informační činností a prováděním kulturně výchovných akcí pro veřejnost.

2. Poskytování základních služeb je bezplatné,  speciální služby jsou placené.

3. Půjčovní doba je zveřejněna při vstupu do knihovny.                                                                                           

4. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat ústně nebo písemně vedoucímu knihovny. Pro jejich vyřizování platí ustanovení vyhlášky č. 150/58 Ú.L. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů.

5. Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem, respektovat směrnice knihovny, pokyny jejich pracovníků.

6. Čtenářem se stává občan zaregistrováním, zaplacením ročních nebo pololetních příspěvků a vydáním čtenářského průkazu, který je nepřenosný.

7. Čtenářské průkazy se vydávají:
a) občanům ČR po předložení platného občanského průkazu
b) jiným státním příslušníkům po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu na území okresu
c) dětem ve věku do 15 let po předložení potvrzení rodičů nebo jejich zákonných zástupců, kteří převezmou za nezletilého čtenáře veškerou zodpovědnost.

8. Podepsáním čtenářské přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje, že bude plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny.

9. Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu příjmení a bydliště.

10. Neregistrovaný čtenář nemá přístup ke knihovním fondům.

11. Čtenářem přestává být ten, kdo se sám odhlásí z řad čtenářů, kdo nezaplatí členský příspěvek, kdo byl vyloučen z důvodu hrubého porušení knihovního řádu.

12. Čtenář, který onemocněl nakažlivou chorobou nebo se v jeho bytě vyskytla, je povinen o tom knihovnu informovat a zabezpečit dezinfekci půjčených děl.

13. Do prostoru knihovny, kde jsou uloženy knihovní fondy je zakázáno přinášet tekutiny, potraviny a vodit psi.

 

II. PUJČOVNÍ ŘÁD

1. Knihovna zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů registrovaným čtenářům po předložení čtenářského průkazu.

2. Půjčování některých druhů dokumentů omezuje na prostory knihovny (např. obrazové publikace, díla z příručních knihoven, poslední čísla běžného ročníku časopisů).

3. Vybrané publikace se půjčují proti podpisu nebo na zálohu.

4. Čtenář může požádat o rezervování literatury nebo dokumentu. Požadavek bude vyřízen dle možností knihovny.

5. Výpůjční doba pro půjčování mimo knihovnu je  1 měsíc s výjimkou časopisů, u kterých je půjčovní doba  2 týdny, u velmi žádaných  1 týden.

6. Výpůjční doba může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše 2x, nežádá-li dílo další čtenář. Výpůjční lhůtu časopisů a rezervovaných knih není možné prodloužit.

7. Čtenář je povinen zapůjčenou literaturu či ostatní dokumenty před jejich odnesením z knihovny prohlédnout a upozornit na případné poškození. Jinak za ně odpovídá sám a za poškození menšího rozsahu zaplatí finanční postih.

8. Čtenář je povinen vrátit půjčená díla ve stavu, v jakém je převzal.
9. Nevrátí-li čtenář na upomínku knihovny dílo půjčené domů v uvedeném termínu, bere na vědomí, že může být jeho jméno zveřejněno v regionálním tisku a dílo bude dále vymáháno právní cestou. Čtenář uhradí knihovně veškeré náklady spojené s vymáháním.

10. Čtenář je povinen ihned hlásit poškození nebo ztrátu díla i ztrátu průkazu. Za zneužití průkazu do doby ohlášení ztráty odpovídá čtenář.

11. O způsobu náhrady díla rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradní výtisk téhož díla nebo vázanou kopii či finanční náhradu.

12. Žádá-li čtenář odbornou literaturu, která není ve fondech knihovny, zprostředkuje se její vyžádání z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v souladu s platnými  předpisy o meziknihovní výpůjční službě a mezinárodní meziknihovní výpůjční službě.

 

III. ŘÁD PREZENČNÍCH SLUŽEB

1. Čtenář má právo prezenčně užívat v prostorách k tomu vyhrazených volně přístupné fondy příruční knihovny, vyložené noviny a časopisy, požádat o nevyložená čísla běžného ročníku periodik

2. Při prezenčním půjčování v samostatné čítárně čtenář přinese vybraná periodika nebo publikace pracovnici k zaevidování a po přečtení je vrátí na určené místo.

3. Prezenčně si čtenář může půjčit najednou nejvýše 2 tituly vyložených novin a časopisů.

 

IV. OSTATNÍ SLUŽBY
1. Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. Zpřístupňuje čtenářské katalogy, informační kartotéky, příruční knihovny, informace z provozovaných databází, zpracovává rešerše z fondů knihovny.

2. Knihovna může poskytnout některé služby i uživatelům knihovny, kteří se nechtějí stát jejími čtenáři, po zaplacení příslušné úhrady. Jedná se o tyto služby:
a) prezenční výpůjčky dokumentů
b) ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru
c) metodická pomoc při vyhledávání literatury
d) zpřístupňování čtenářských katalogů, informačních kartoték, příručních knihoven, informací z provozovaných databází
e) vypracování rešerší z fondů knihovny
f) veřejný přístup k internetu, který se řídí samostatným provozním řádem.

 

V. CENÍK SLUŽEB

1. Registrace činí:
     - pro dospělé čtenáře                 80,- Kč
     - pro děti do 15ti let                  50,- Kč

2. Cena služeb pro uživatele činí:
     - pro dospělé i děti                                10,- Kč
     - připojení k internetu                         zdarma
     - použití počítače – pro čtenáře           zdarma
     - použití počítače – pro návštěvníky    0,50 Kč/min                            

3. Při překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář z prodlení   5,-Kč   bez ohledu na to, bylo-li vrácení díla upomínáno nebo ne. Knihovna  vymáhá vrácení děl půjčených mimo budovu upomínkami. Po třech upomínkách a upomínacím dopisu následuje vymáhání právní cestou.
Postih za upomínky je následující:
Doručení prostřednictvím emailové adresy čtenáře:
I.   upomínka           10,- Kč (14 dnů po uplynutí měsíční výpůjční lhůty)
II.  upomínka           20,- Kč (po uplynutí dalších 14 dnů)
III. upomínka           50,- Kč (po uplynutí 14 dnů po II. upomínce)
upomínací dopis    100,- Kč (po uplynutí 14 dnů po III. upomínce)
Doručení prostřednictvím pošty na adresu čtenáře:
I.   upomínka           20,- Kč (14 dnů po uplynutí měsíční výpůjční lhůty)
II.  upomínka           30,- Kč (po uplynutí dalších 14 dnů)
III. upomínka           60,- Kč (po uplynutí 14 dnů po II. upomínce)
upomínací dopis    100,- Kč (po uplynutí 14 dnů po III. upomínce)
Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotně   100,- Kč.  K částce se připočítávají náklady advokátní poradny.

4. Za vystavení čtenářského průkazu ztraceného v době jeho platnosti se účtuje u dospělého i u dítěte   10,- Kč.  Při ztrátě průkazu s čárovým kódem zaplatí dospělý čtenář i dítě   30,- Kč.
V případě nutnosti zapůjčí knihovna registrovanému čtenáři literaturu ke studijním účelům bez předložení čtenářského průkazu po ověžení totožnosti za   5,- Kč.

5. Za vypátrání neohlášené adresy se vybírá           50,- Kč.

6. Za zaslané upozornění o rezervaci platí čtenář   10,- Kč. 

   Při nevyzvednutí rezervované knihy zaplatí            5,- Kč.

7. Za každý titul, který si čtenář objednává meziknihovní výpůjční službou, zaplatí   50,- Kč   za záznam objednávky a   50,- Kč   při absenčním i prezenčním zapůjčení. Stejnou částku   100,- Kč   zaplatí i v případě, že si objednaný dokument bez předchozího včasného zrušení objednávky nevyzvedne. 

8. Při poškození většího rozsahu, zničení nebo ztrátě díla se žádají tyto druhy náhrady:
- u knihy:
a) uvedení do původního stavu obstaráním a dodáním neporušeného výtisku téhož díla a zaplacení                    20,- Kč
b) dodání vázané kopie a zaplacení                                                                                                                      20,- Kč
c) finanční náhrada podle její pořizovací hodnoty a zaplacení                                                                               50,- Kč
Při poškození či ztrátě části vícesvazkového díla požaduje knihovna náhradu v hodnotě všech svazků.
- u periodika:
a) dodání neporušeného výtisku téhož periodika a zaplacení                                                                                 5,- Kč
     pokud bylo periodikum opatřeno čárovým kódem                                                                                            10,- Kč
b) dodání barevné fotokopie a zaplacení                                                                                                                 5,- Kč 
     pokud bylo periodikum opatřeno čárovým kódem                                                                                            10,- Kč
c) finanční náhrada ve výši ceny periodika a zaplacení                                                                                           20,- Kč
- u ostatních dokumentů: Uvedení do původního stavu.

9. Při poškození menšího rozsahu zaplatí čtenář   20,- Kč.

10. Za poškození čárového kódu, pokud je jím kniha opatřena, zaplatí čtenář   20,- Kč.

11. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

12. V případě zvýšení poštovného dojde k úpravě postihu a ceníku služeb.

13. Výše postihu zahrnuje také náklady na administrativu, v případě ztráty dokumentu také na jeho zpracování.

14. Za škody způsobené užíváním počítače pro veřejný přístup k internetu v rozporu s provozním řádem odpovídá uživatel v plném rozsahu.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2001.

 

Mgr. Radmila Malá, vedoucí knihovny

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                    

 

Dodatek knihovního řádu

 

Pravidla půjčování deskových her

 

Půjčování

 

  • Deskové hry jsou zaevidovány v Knihovně Okříšky
  • Absenčně se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.
  • Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři s platnou roční registrací v Knihovně Okříšky a vyrovnanými závazky vůči knihovně.
  • Deskové hry se nepůjčují čtenářům s jednorázovou registrací. Novým čtenářům se hra zapůjčí pouze při složení vratné kauce v ceně deskové hry.
  • Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.
  • Před půjčením je čtenář povinen zkontrolován obsah hry a obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.

 

 

Vracení

 

  • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.
  • V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.
  • Při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu.
  • Při vrácení deskové hry obdrží čtenář na požádání potvrzení.

 

Pravidla používání čteček elektronických knih

1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny k absenčnímu půjčování.

2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.

3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky 500,-Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel půjčování čtečky elektronických knih.

4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení činí 10,-Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.

5. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

6. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.

7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.

8. Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.

9. V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící komponenty, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.

10. Před vypůjčením čtečky je čtenář povinen svým podpisem stvrdit, že se seznámil s veškerými pravidly používání čtečky elektronických knih nastavenými knihovnou a že přebírá čtečku zcela funkční a nepoškozenou.