Statut knihovny

 

STATUT

Knihovny Okříšky

 

Zastupitelstvo obce Okříšky v souladu s § 9, § 35, odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 24 zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo na své schůzi dne 17.12.2001 usnesením číslo XXI/02/01 tento statut Knihovny Okříšky.

 

Článek I

Základní ustanovení

1. Knihovna Okříšky (dále jen knihovna) je organizační složkou obce Okříšky.

2. Knihovna nemá vlastní právní subjektivitu a může samostatně nabývat práv a zavazovat se jen v případech, jež jsou v tomto statutu výslovně uvedeny.

3. Název organizace zní: Knihovna Okříšky.

4. Sídlem knihovny jsou Okříšky, Masarykova ulice 87, okres Třebíč.

5. Knihovna používá identifikační číslo /IČO/ i daňové identifikační číslo /DIČ/ obce Okříšky.

6. Zodpovědnou osobou za činnost knihovny je zaměstnanec obce Okříšky ve funkci knihovníka.

 

Článek II

Předmět činnosti

l. Hlavní činnosti knihovny je poskytováni knihovnických služeb obyvatelům Okříšek i okolních obcí, pořádaní vzdělávacích akcí, informační činnosti a veřejného přístupu na internet. Tato poslání naplňuje následujícím okruhem činností:

- nákup, evidence a zpracování knižního fondu, časopisů, dalších písemností, video a audiozáznamů, CD disků a pod.,

- půjčování výše uvedených písemností a záznamových nosičů občanům a organizacím pro vlastní potřebu,

- zprostředkováním výpůjčních služeb mezi knihovnami,

- napojením veřejně přístupného počítače včetně příslušenství na internet.

2. Knihovna rovněž pořádá vzdělávací akce, besedy a kulturní pořady.

3. Knihovna je oprávněná k drobné podnikatelské činnosti související s její hlavní činností, jako je prodej tisků a propagačních materiálů obce, prodej nepotřebných částí knižního fondu, kopírování, prodej drobného občerstvení při akcích v knihovně a pod.

 

Článek III

Zmocnění

1. Zodpovědnou osobou za řádný chod knihovny je knihovník.

2. Knihovník odpovídá za činnost a hospodaření knihovny. Jedná přitom v rozsahu zmocnění plynoucích z tohoto statutu.

3. Knihovník vede pokladní službu knihovny, obec s ním uzavírá smlouvu o hmotné odpovědnosti.

4. Knihovník, případné další pracovníci knihovny jsou v pracovně právním vztahu s obcí Okříšky.

5. Odborný a ekonomický dohled nad činností knihovny vykonávají pracovníci obecního úřadu pověření radou obce.

6. Dohledem se rozumí usměrňování činnosti knihovny ve smyslu obecně platných právních předpisů, tohoto statutu a usnesení volených orgánů obce.

 

Článek IV

Hospodaření knihovny

l. Knihovna hospodaří s finančními zálohami, které jí ze svého rozpočtu poskytuje obec. Z těchto záloh hradí své drobné výdaje.

2. Příjmy knihovny, a to i příjmy z podnikatelské činnosti podle tohoto statutu, jsou příjmem rozpočtu obce a knihovna je na účet obce odvádí neprodleně.

3. Knihovna sleduje průběh svého hospodaření v peněžním deníku a pokladní knize.

4. Knihovna je oprávněna vystavovat objednávky na materiál, práce a služby jen do finanční výše, kterou určí rada obce. Ostatní objednávky ve prospěch knihovny vystavuje přímo obecní úřad.

 

Článek V

Dispoziční oprávnění k majetku

l. Obec Okříšky svěřuje do zařízení knihovny tento svůj

a) dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě                                             129 215,50 Kč,

b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě                               228 251,60 Kč,

c) dlouhodobý nehmotný majetek                                                                                            0,00 Kč,

d) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě                            79 014,50 Kč.

Soupis majetku je přílohou tohoto statutu.

2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce zcizit ani s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci. Je povinná o svěřený majetek řádně pečovat.

3. Majetek jiných osob s výjimkou knižního fondu může knihovna převzít a užívat jej pouze v případě, že o tom bude mezi majitelem a obcí uzavřena zápůjční či jiná smlouva.

4. Ustanovení předchozího odstavce se netýká předmětů a knih zapůjčených ke krátkodobým účelům souvisejícím s činností knihovny. V takových případech za půjčený majetek odpovídá knihovník.

5. V případech, které nejsou upraveny tímto statutem si knihovník vyžádá souhlas k dispozici s majetkem obce od toho orgánu obce, který je k udělení souhlasu oprávněn.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

1. Knihovna se zřizuje dnem 1.1.2002 na dobu neurčitou.

2. Tento statut nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

3. Tento statut se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jakékoliv změny a doplňky je možno provést pouze formou písemného dodatku schváleného zastupitelstvem obce.

 

V Okříškách dne 18.12.2001

 

Ing. Josef Kula, starosta